AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Hjem
07. maj 2015

HOUSING & WELFARE - CONFERENCE

Sted: 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen

Boundaries|Encounters|Connections

The recent growth of many cities calls for a rethinking of urban and suburban development: How are urban and suburban areas transformed to give room for new citizens and functions? How does housing and urban space shape communities and everyday life? How can current challenges like segregation, climate changes and ageing societies be dealt with when rethinking urban and suburban development?

The conference focusses on boundaries, encounters and connections – between urban and suburban neighbourhoods, between new and old, between different social groups, between public and private, and between different disciplinary approaches to housing, suburbs and cities.

We invite scholars and practitioners within housing and urban design to discuss and reflect on the presence and future of urban and suburban development through keynotes, panels, dialogue sessions and workshops.

The conference will take place

7-8 May 2015 on the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen

The School of Architecture will at the same time be hosting the exhibition Housing & Welfare - Homes|Ensembles|City presenting Copenhagen tomorrow – seen through pending projects from leading Danish architect practices and research institutions. The conference will include 4 dialogue-sessions, where practitioners in dialogue with researchers will present and discuss architectural responses to societal transformations through specific projects.  

The conference calls for papers for a range of workshops. Themes of the papers may include but are not limited to:

 1. Changing communities – friction, segregation, mixed housing  and new networks
 2. Cities and housing for different life phases and different life forms
 3. The urban suburb and suburban city: Omnipresent urban life, blue and green spaces 
 4. Polarised housing markets: Affordable housing, gentrification, marginalized areas and citizens 
 5. Home, place and identity: Stories, branding, authenticity and appropriation
 6. Transformation and regeneration: involvement, temporary activities and open processes
 7. Energy, climate adaption and sustainability – in cities, buildings and everyday life
 8. Density, densification and consumption of space

Abstracts (max 250 words) should be submitted before 9 March 2015 to housing&welfare@sbi.aau.dk

Deadline for registration is 9 March 2015 on www.housingandwelfare.com/

Programme and further information about conference and exhibition can be found on www.housingandwelfare.com/

We look forward to welcoming you to Copenhagen 

The Danish Building Research Institute, Aalborg University & The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

(The conference & exhibition is funded by Realdania & Dreyers Foundation)

Tilmelding: 
04. november 2014

Boligdag 2014 - Hvordan skaber vi blandede bykvarterer?

Sted: 
SBI, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen nedsatte i marts 2013 tænketanken ”2025 BYEN – Fællesskabet og det gode liv”. Tænketanken blev stillet spørgsmålet: ”Hvordan bibeholder, udvikler og styrker vi den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer?” Tænketanken afleverede rapport og anbefalinger til ministeren i foråret 2014.

I samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter SBi’s Boligdag i år fokus på den del af tænketankens anbefalinger, der vedrører den voksende segregering.

Debatdagen er delt op i to halvdele. Første del vil belyse reelle fordele ved at udvikle den blandede by. I anden del giver branchens aktører og politikere respons på Tænketankens anbefalinger. Der sluttes af med paneldebat.

Program: 

Før pausen: Om Tænketanken Byen 2025, om dens særlige fokus på den segregerede by og om den reelle betydning af byernes sociale opdeling.

13:00 – 13:15 Ankomst
13:15 – 13.30 Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter: Det videre arbejde med anbefalingerne i Tænketankens rapport.
13:30 – 13.50 Claus Bech-Danielsen, Formand for Tænketanken Byen 2025: Tænketankens arbejde og anbefalinger om blandede bykvarterer
13:50 – 14:10 Anne Skovbro, Direktør for økonomiforvaltningen,Københavns Kommune: Den mangfoldige by som vækstdriver
14:10 – 14:30 Lars Olsen, forfatter: Segregeringens skygge – manglende social mobilitet
14:30 – 14:50 Birgitte Mazanti, Leder af Center for Boligsocial Udvikling: Tryghed og naboskab i den blandede by
14:50 – 15.15 Pause – kaffe og forfriskninger


Efter pausen: Respons på Tænketankens anbefalinger: Hvilke veje kan benyttes i opgøret med den segregerede by, og hvordan kan tænketankens rapport bringes i anvendelse?

15:15 – 15:30 BORGMESTEREN, Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune
15:30 – 15:45 FORVALTNINGEN, Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune
15:45 – 16:00 DEN ALMENE BYGHERRE, Bent Madsen, adm. Direktør, Boligselskabernes Landsforening
16:00 – 16:15 PROJEKTUDVIKLEREN, Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand Kuben Byg A/S
16:15 – 17.00 Panel og debat

Pris: 
Gratis
Tilmelding: 

Tilmelding senest d. 27. oktober ved at sende en e-mail til acj@sbi.aau.dk

Kontakt: 

acj@sbi.aau.dk

Samarbejdspartnere: 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

17. april 2013

Sandbjerg Seminar 2013

Sted: 
Sandbjerg Gods ved Sønderborg

Vi indbyder hermed til det 21. Sandbjergseminar for arkitekter, planlæggere og humanister.

Seminaret afholdes på Sandbjerg Slot ved Sønderborg fra onsdag den 17. til fredag den 19. april 2013.

Emnet for seminaret er:

Arkitektonisk branding og scenografisk iscenesættelse af byrum og bygninger

Arkitektur er i sig selv en iscenesættelsens kunst, praktisk såvel som æstetisk. Den er resultatet af en bevidst planlægning af de funktioner, der skal udfolde sig i bygningens eller byens rum. Fra gammel tid har huset for sine beboere skullet danne den mest hensigtsmæssige ramme om deres daglige liv og færden. Samtidigt har huset og dets rum fungeret som en præsentation eller repræsentation af beboernes livsholdning og selvforståelse, sociale og kulturelle status. Arkitekturens scenografi iscenesætter bygherrens – eller arkitektens personlige brand. I det offentlige rums større skala iscenesætter et samfund de funktionsmæssige og æstetiske rammer for sin politiske udvikling. Og i begge skalaer er to spørgsmål brændende aktuelle for os netop nu: Er de rammer, som den nye arkitektur skaber, forenelige med vor tids demokratitænkning eller modarbejder de en demokratisk agenda? Og hvordan kan den gamle tids arkitektur gøres brugbar i en moderne demokratisk sammenhæng?

Scenografi og iscenesættelse har således ikke kun med teater og film at gøre, men angår selve vor virkelighed og dagligdag i samvær og samspil med andre mennesker. Gennem iscenesættelsen udkastes skabelonen for et begivenhedsforløb; og når scenen er sat, kan vi takket være den valgte udformning afkode den pågældende begivenhed eller situation.

At tale om scenografi og iscenesættelse i relation til arkitektur og byplanlægning kan ganske vist synes at lægge op til en billedmæssig tilgang til den byggede omverden som statisk kulisse, men kan også samtidigt være et incitament for rummets brugere til at flytte sig fra den passive beskuerposition og i stedet tage rummet i besiddelse som skabt og reguleret af menneskelig handling og til menneskelig færden.

Set under den scenografiske synsvinkel tydeliggøres det , hvordan rummet på den ene side udstikker retningslinjer for menneskelig adfærd ved at koreografere bevægelser mellem afstande og nærheder, iscenesætte forbindelser og barrierer og instrumentere forholdet mellem inde dog ude, oppe og nede. Samtidigt bliver det klart, i hvor høj grad rummets aktører på den anden side er medvirkende til at forme og oplade rummet. Idet de gennem deres bevægelsesmønstre trækker ariadnetråde efter sig, inddeles nemlig rummet i flossede overgangszoner og mere stabile felter, som i sidste instans afspejler koreografiens socialpolitiske konsekvenser. Derudover sætter ikke mindst den scenografiske betragtningsmåde rummet i tidslig bevægelse som fortælling.

I renæssancen blev bygningens facade forstået som dens ansigt (latin: facies), der skulle præsentere den for omverdenen, gennem det ydre fremvise dens indre samt indgå i byrummet i et samspil med dets øvrige facader. Barokken dyrkede det teatralske, og i 1800-tallets stilblanding fungerede facaden ofte som en maskering af bygningens indre, dens funktion og betydning, som når lejekaserner blev forklædt som borge eller palæer. Wien fremstod fx med sine stilmasker som et storstilet illusionsmageri, et teater til iscenesættelse af det hensygnende dobbeltmonarki, og pragtgaden Ringstraße var at ligne med en veritabel drejescene, der roterede omkring bymidten. Postmodernismens forkærlighed for det spektakulære var egnet til at rehabilitere denne dyrkelse af en yderliggjort retorik.

Film- og teaterfolk har ladet de bebyggede omgivelser glide ind i deres visioner, men de har også skabt rent fiktive og virtuelle scenarier. Byers spektakulære eksponering af deres skylines eller branding af deres »image« gør det oplagt, at arkitekter og byplanlæggere har kunnet og kan hente en kritisk inspiration og indsigt fra filmens eller teaterets rumlige iscenesættelser, der afslører deres væsen ved fra begyndelsen at være levendegjorte, ikke fastfrosne billeder.

Æstetiske forhold som disse rejser spørgsmålet om, hvordan forskellige former for arkitektonisk scenografi kan virke til fremme af eller som en hæmsko for, at bestemte holdninger eller sociale strategier og politiske intentioner kan komme synligt til udtryk i den byggede omverden og dermed komme til orde i den demokratiske meningsudveksling og debat.

Det er imidlertid kun et af de mange spørgsmål, som sammen med de her skitserede problemer om forholdet mellem scenografi og iscenesættelse vil blive søgt belyst og diskuteret ved det kommende Sandbjergseminar.

Venlig hilsen
Planlægningsgruppen, der består af:

Claus Peder Pedersen, Arkitektskolen Aarhus
Henrik Oxvig, Kunstakademiets Arkitektskole
Henrik Reeh, Københavns Universitet
Anders Troelsen, Aarhus Universitet
Anders V. Munch, Syddansk Universitet
Lise Bek, tidligere Aarhus Universitet
Gregers Algreen-Ussing, tidligere Kunstakademiets Arkitektskole
Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet

Program: 

Onsdag 17. april

Kl. 14.00-17.30

Mundtlige oplæg og paper session – diskussion af mundtlige oplæg (ca. 10 minutter) og af fremsendte papers (fremlæggelse ca. 10 minutter) samt af årets temabeskrivelse. Alle seminardeltagere inviteres til at deltage i seancen – med eller uden indlæg/paper. Bidrag vil efterfølgende kunne publiceres på nettet som en del af årets publikation. Papers skal fremsendes senest 10. april.

Kl. 18.00-19.00: Ankomst og registrering.

Kl. 19.00-20.00: Middag

Kl. 20.00-21.00: Jannik Nyrop, chef for bystrategisk afdeling i Odense Bybranding i Odense

Torsdag 18. april

Kl. 08.00-09.00: Morgenmad

Kl. 09.00-10.00: Bjarne v. H.H. Solberg, billedkunstner og scenograf. Iscenesatte rum

Kl. 10.00-11.00: Malene Leerberg, udviklingskonsulent. Visioner og bybranding: Om arbejdet med bylivsstrategi for Kolding

Kl. 11.00-11.15: Kaffe

Kl. 11.15-12.15: Anders Troelsen, lektor. Æstetik og Kommunikation, AU. Skylines og skyskraberscenografi

Kl. 12.15-13.15: Frokost

Kl. 13.15-14.15: Henrik Reeh, lektor, Inst. for Kunst- og Kulturvidenskab, KU. Tuborg en passant: byscenografi med/uden skuespillere og publikum

Kl. 14.15-15.15: Marie Stender, ph.d.-studerende, SBi, AAU Forpustede fortællinger i nye boligbebyggelser

Kl. 15.15-15.35: Kaffe

Kl. 15.35-16.35: Michael Eigtved, lektor, Inst. for Kunst- og Kulturvidenskab, KU. Byen i Scala: Revyen som redskab til iscenesættelse af byliv.

Kl. 18.00: Festmiddag

Kl. 20.00; Aftenforelæsning v. Anja Franke, billedkunstner. InstantHERLEV

Fredag ­19. april

Kl. 08.00-09.00: Morgenmad

Kl. 09.00-10.00:Astrid Bryder Steffensen, ph.d.-studerende, AU. Sakrale scenerier - materialitet og mediering i middelalderens arkitektur

Kl. 10.00-11.00: Mogens Nykjær, lektor emeritus ved Kunsthistorie, AU. Sakralarkitektur og scenografi i romersk barok

Kl. 11.00-11.15:Kaffe

Kl. 11.15-12.15:Inge Adriansen, museumsdirektør. Et erindringssted skabes, iscenesættes og udfordres
- Dybbøl Banke 1848-2013.

Kl. 12.15-12.45: Frokost

Kl. 12.45-14.00: Vandretur i Dybbøl Skanser v. Inge Adriansen. Dybbøl - et mødested for national heroisme, slagmarksturisme og politiske intentioner

Pris: 
Prisen pr. deltager vil (for ophold og forplejning inkl. festmiddag torsdag aften) være 2.975 kr.
Tilmelding: 

Tilmeldingen skal ske pr. mail til sekretær Annette Charlotte Johnsen senest 17. februar 2013.

I mailen oplyses navn, stilling / titel, arbejdssted, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og EAN-nummer, hvis et sådant haves. Der vil efterfølgende blive fremsendt en faktura til indbetaling af deltagergebyret.

23. oktober 2012

Boligdag 2012: Bæredygtig byudvikling – virker de integrerede løsninger?

Sted: 
'Republikken' Vesterbrogade 26, København V
Målgruppe: 
Alle med interesse på boligområdet

Tid: Tirsdag 23. oktober 2012, kl. 9.30 - 15.30

Indhold:
Temaet for åres boligdag er bæredygtig byudvikling, og den rolle modernisering og energirenovering af vores boliger kan spille i byernes udvikling. De grønne løft af vores byer har potentielt mange fordele: Lavere varmeregninger og bedre indeklima, grønnere og mere attraktive bymiljøer, driftsbesparelser på de offentlige budgetter, øget beskæftigelse i byggebranchen, ny og positiv branding af byer og boliger, bedre håndtering af ekstremvejr osv. På papiret skaber de integrerede grønne løsninger tydelig synergi, udfordringen består i at udmønte dem i praksis. Vi har inviteret praktikere og forskere til at beskrive tendenserne i den bæredygtige byudvikling, og komme med deres konkrete bud på integrerede løsninger der skaber resultater i praksis.

Program: 

9.30- 10.00

Ankomst. Kaffe, te, croissanter.

10.00-10.10

Direktør Thorkild Ærø SBi: Et integreret perspektiv på bæredygtig byudvikling. Hvor står vi i dag?

10.10-10.40

Seniorforsker Jesper Ole Jensen: Kommunernes nye rolle i den bæredygtige byudvikling: udfordringer og muligheder.

Projektchef Poul Rask Nielsen, Frederikshavn Kommune: Når kommunerne går foran i den bæredygtige omstilling af boligmarkedet.

10.40-10.55

Spørgsmål og debat.

10.55-11.15

Pause.

11.15-12.00

Seniorforsker Lars A. Engberg: Mere bæredygtig byfornyelse i København?

Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune: Er der behov for en ”grøn” byfornyelseslov?

Administrerende direktør Peter Rathje, ProjectZero: Har kommunerne de nødvendige virkemidler til at realisere integrerede strategier i den bæredygtige byudvikling?

Spørgsmål og debat.

12.15-13.15

Frokost.

13.15-13.45

Professor Claus Bech Danielsen: De almene renoveringers rolle i bæredygtig byudvikling.

Direktør Palle Adamsen, Lejerbo: Får samfundet nok klimatilpasning i de fremrykkede almene boligrenoveringer? Og får beboerne nok ”grøn fremtidssikring?”

13.45-14.00

Spørgsmål og debat.

14.00-14.30

Pause, kaffe og kage.

14.30-15.15

Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen: Smart grids og bæredygtig byudvikling. Et integreret perspektiv på energiforsyning og bygningsrenovering.

Administrerende direktør Lars Aagaard, Dansk Energi: Energiselskaberne og den bæredygtige omstilling af boligmarkedet: udfordringer og muligheder.

By- og miljødirektør Ulrik Winge: Frederiksbergs bæredygtighedsstrategi.

15.15-15.30

Spørgsmål, debat og afrunding v. direktør Thorkild Ærø.

Pris: 
Pris for deltagelse er kr. 1000 ex. moms. Studerende kr. 250.
Tilmelding: 

Mail din tilmelding inden 12. oktober til sekretær Annette Johnsen (acj@sbi.aau.dk). Ved tilmelding opgives CVR-nummer, EAN-nummer, firmanavn og adresse. Der er plads til 80 deltagere efter først-til-mølle-princippet

Kontakt: 

Spørgsmål kan stilles til Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, tlf. 99 40 22 87, mobil 23 60 55 73, cbd@sbi.aau.dk.

18. september 2012

Boligforskerkonference 18.-19. september: Bæredygtig udvikling i forstadens boligområder

Sted: 
Sankt Helene Kursuscenter, Tisvildeleje

Se indlæggene på seminaret nederst på siden

Center for Boligforskning og Netværk for Unge Boligforskere indbyder til årets boligforskerseminar for boligforskere og andre med interesse for boligforskning. Seminarets ide er at samle nye såvel som etablerede boligforskere (og andre) med forskellige faglige tilgange til boligforskning: antropologer, arkitekter, geografer, historikere, politologer, sociologer og økonomer.

Seminaret vil give deltagerne lejlighed til at præsentere egne papers, forskningsplaner eller mere foreløbige forskningsideer i workshopsessioner. Her kan præsentationerne udfolde forskellige temaer og problemstillinger af relevans for boligforskning. Derudover vil der være keynote-præsentationer, der fokuserer særligt på centrale problemstillinger og forskningsspørgsmål i forbindelse med fremtidens udvikling af bæredygtige boligområder.

Paper: Indsendes senest 7. september til sekretær Annette Johnsen, SBi (acj@sbi.aau.dk)

Program: 

TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER

09.00–10.00 Ankomst, registrering, kaffe

10.00-10.10 Velkomst v. Claus Bech-Danielsen og Rikke Skovgaard Nielsen

10.10-10.50 Plenum: Kirsten Gram-Hanssen, seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Centrale forskningsspørgsmål i forbindelse med fremtidens udvikling af bæredygtige boligområder – konklusioner fra Center for Boligforsknings arbejdsgruppe

10.50-11.30 Plenum: Mogens Rüdiger, Professor Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Fremtidens bæredygtige bolig - historisk set

11-30-11.50 Kaffe

11.50-12.30 Plenum: Inge Røpke, Lektor Management, Innovation og Bæredygtighed, DTU Omstilling til et bæredygtigt hverdagsliv i boligen

12.30-13.30 Frokost

13.30-15.30 Workshop-session 1: Parallelle tematiske workshops baseret på indkomne papers mv.

15.30-16.00 Kaffe med kage

16.00-16.30 Plenum: Rikke Skovgaard Nielsen, ph.d.-studerende Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Inspiration fra Netværk for Unge Boligforskere

16.30-17.15 Plenum: Jens Kvorning, Formand for Forstædernes Tænketank Tanker om den bæredygtige forstad: Præsentation af tænketankens arbejde

18.30-20.00 Middag

20.00-21.00 Plenum: Hans Kristensen, seniorkonsulent Center for Boligforskning Generationer af danske boligejere

ONSDAG D. 19. SEPTEMBER

08.00-09.00 Morgenmad

09.00-10.30 Workshop-session 2: Parallelle tematiske workshops baseret på indkomne papers mv.

10.30-10.45 Kaffe

10.45-12.15 Plenum: Clare Melhuish, antropolog Pierre d’Avoine, arkitekt Interdisciplinary work on sustainable housing

12.15-12.30 Orientering om fremtidige seminarer, publiceringsmuligheder og andre aktiviteter

12.30-13.30 Afslutning af seminaret, frokost og dernæst afrejse

Pris: 
500 kr. (inklusive moms) inklusive overnatning og forplejning. Ved tilmelding skal oplyses EAN- nummer, hvis et sådant haves, samt faktureringsadresse. Derefter fremsendes en faktura elektronisk. Ellers fremsendes faktura pr. post; det er derfor vigtigt ved tilmelding at oplyse den adresse, fakturaen skal sendes til.
Tilmelding: 

Senest 26. juni 2012 til sekretær Annette Johnsen, SBi (acj@sbi.aau.dk). Angiv ved tilmelding, om du forventer at præsentere i en workshop

Kontakt: 

Spørgsmål kan stilles til Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, tlf. 99 40 22 87, mobil 23 60 55 73, cbd@sbi.aau.dk.

05. maj 2011

Boligdag 2011: Bosætning og boligforhold i yderområderne

Sted: 
Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Temaet for boligdagen er bosætning og boligforhold i yderområderne. Dagen byder på præsentation af resultater fra nye undersøgelser om bosætning og boligforhold i yderområderne og lægger op til diskussion om:

 • hvordan kommunerne arbejder med strategier for at tiltrække og fastholde tilflyttere og
 • hvordan der kan sættes ind i forhold til de dårlige boliger.

Men boligdagen lægger også op til en diskussion af indsatser og perspektiver for udvikling af yderområderne.

Sted: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

Dato: Torsdag 5. maj 2011 kl. 10-17

Tilmelding til Boligdag 2011

Program 

Se pressemeddelelsen: Yderområder skal holde bedre fast i tilflyttere (11.04 2011). 

Kontakt: 

Seniorforsker Helle Nørgaard eller forskningschef Hans Thor Andersen

05. april 2011

Boligforskerseminar

Sted: 
Skt. Helenekilde i Tisvildeleje

Invitation til årets boligforskerseminar under titlen: 

AKTUELLE BOLIGPROBLEMER OG FREMTIDIG BOLIGFORSKNING

Forskerseminaret foregår i dagene 5.-6. april 2011 på Skt. Helenekilde i Tisvildeleje.

Vi opfordrer alle forskere med tilknytning til emnet om at indsende papers til workshop-sessionerne. Deadline  er 25. marts, og papers sendes til Sofie Kyllesbech.

Se program

Deadline for tilmelding til forskerseminaret er 18. marts til Annette Johnsen.

Boligforskerseminaret arrangeres af Center for Boligforskning og Young Housing Researchers

Claus Bech-Danielsen, Hans Kristensen, Ofri Earon og  Rikke Skovgaard Christensen,

Kontakt: 

Centerleder professor Claus Bech-Danielsen

14. april 2010

Boligens og sommerhusets betydning for velfærden

Sted: 
Statens Byggeforskningsinstittut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm
Målgruppe: 
Danske kommununale forvaltninger og politikere, byplanarkitekter og tegnestuer, konsulenter, boligselskaber.

Præsentationer:

PowerPoint-præsentationer fra dagen kan hentes her:

Livsforløb og boligkarriere

Hans Kristensen : Livsforløb, boligpræferencer og boligkarriere (7 MB)
Kirsten Gram-Hanssen
 : Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?
(2 MB)
Eigil Boll Hansen
 : Ældres flytteovervejelser og faktiske flytninger
(0.2 MB)

Boligmarked og boligtyper

Morten Skak: Den fremtidige boligefterspørgsel (1 MB)
Hans Skifter Andersen
: Udlejningsboligernes rolle på boligmarkedet
(1 MB)

Boligens og sommerhusets betydning

Mette Mechlenborg: Ude godt, hjemme bedst (6 MB)
Mark Vacher
: Hjemmet og den anden bolig i sommerhuset
(9 MB)
Anne-Mette Hjalager
: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren
(3 MB)

Boligens arkitektur

Peder Duelund Mortensen: Den moderne bybolig (5 MB)
Claus Bech-Danielsen
: Byen, boligen og bæredygtigheden
(9 MB)

Samarbejdspartnere: 

Center for bolig og velfærd - Realdania Forskning
Kunstakademiets Arkitektskole
Syddansk Universitet
Statens Byggeforskningsinstitut
Københavns Universitet.

21. december 2009

Møde i Housing Research Group

Sted: 
Institute of Planning, The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture
Målgruppe: 
Yndre boligforskere

Formålet med netværket er at skabe et forum for diskussioner af boligforskning mellem de yngre forskerspirer på området. Tanken bag, at det er 'kun' for de yngre, er, at det vil give mere frihed for os, der er nye inden for feltet, til at komme med nye vinkler på nogle af de diskussioner, der er inden for området, samt at tage nye diskussioner op. Samtidig kan vi fungere som netværk og sparringspartnere for hinanden både i dagligdagen og ved arrangementer, hvor vi fremlægger for hinanden. Vi forestiller os således, at netværket både skal afholde arrangementer, såsom det vi planlægger i december (mere om dette nedenfor), og samtidig skal give os gode kontakter, vi kan benytte i dagligdagen, når vi støder på en problemstilling, vi gerne vil diskutere nærmere.

Download:
23. september 2009

Nordisk Samfundsvidenskabelig By- og Boligforsker Konference 2009

Sted: 
Rungstedgård

Konferencen NSBB 2009 tager udgangspunkt i temaerne:

 • Byer, bypolitik og byroller
 • Boliger, boligmarked og boligliv
 • Planlægning, organisering og bæredygtighed

Se konferencens hjemmeside for yderligere information og tilmelding:

www.NSBB2009.dk

29. oktober 2008

Konference: HOME & URBANITY - Cultural perspectives on housing and everyday life

Sted: 
Københavns Universitet

International konference, der blev afholdt den 29. - 31. oktober 2008.

23. januar 2008

Midtvejskonference om Bolig og Velfærd

Center for Bolig og Velfærd afholdt midtvejskonference om Bolig og Velfærd onsdag den 23. januar 2008 på CSS. 

Til konferencen er udgivet en artikelsamling: Bolig og Velfærd. Udvalgte artikler og papers fra Center for Bolig og Velfærd 2005-2007. Hans Kristensen (red.). 
Artikelsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Centersekretær Anne-Lise Schulze Andersen, mail: alsa@soc.ku.dk, eller på telefon: 35 32 45 05. Publikationen er gratis.

Overheadpræsentationer fra Midtvejskonferencen kan hentes nedenfor:

Bolig i tid og rum. Enfamiliehuset i antropologisk perspektiv
v. Lektor Inger Sjørslev, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Attraktive enfamiliehusområder
v. Seniorforsker Hedvig Vestergaard, Statens Byggeforskningsinstitut

Situationsbestemte byboliger - boliger til skiftende leveformer
v. Institutleder Peder Duelund Mortensen, Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Debatudspil: at skabe hjem i lejeboligen
v. Adm. direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark

Hvad får os til at vælge ejerbolig eller lejebolig?
v. Lektor Morten Skak, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Privat boligudlejning. En overset boligsektor på vej mod afregulering
v. Seniorforsker Hans Skifter Andersen, Center for Bolig og Velfærd, Københavns Universitet

Byggegrundsprojektet
v. Professor Peter Bogason, Mandag Morgen A/S

Boligpolitik og planlægning - nye opgaver og roller for stat og kommune
v. Forskningschef Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut

Boliger og byudvikling
v. Sekretariatschef Birgit Donslund, Teknik og Miljø, Aarhus kommune

16. november 2006

Boligens rolle i de nordiske velfærdsstater - aktuelle ændringsprocesser

Sted: 
Husbankens Jubilæumskonference i Oslo
Download:
11. november 2006

Den fremtidige udvikling af den almene boligsektor

Sted: 
Helsingør Boligselskabs seminar på Pharmakon
Download:
01. november 2006

De ældres boforhold i fremtiden

Sted: 
Plejehjemskomiteen af 1965 på Plejecentret Hørgården, København
Download:
30. september 2006

Statsstøtte eller frihed - almene boliger og boligmarkedet

Sted: 
Boligkontoret Danmarks konference på LO-skolen i Helsingør
Download:
18. maj 2006

Hvordan skal kommunernes fremtidige boligpolitik skrues sammen?

Sted: 
Oplæg ved KL’s Sociale Temamøde i Aalborg
02. maj 2006

ENHR-konference, 2.-5. juli 2006

Sted: 
Ljubljana, Slovenia

Temaet for konferencen var: Housing in an Expanding Europe - theory, policy, implementation and participation.

06. marts 2006

Hvem sørger for boligerne? - De rå markedskræfter eller kommunernes planlægning?

Sted: 
ATVs konference om den gode bolig, Dansk Design Center, København
Download:
06. marts 2006

Den almene sektor på et frit marked

Sted: 
Nykredits konference for den almene boligsektor i Odense
Download:
02. marts 2006

Bidrag til udstillingen Honey I'm Home

Sted: 
Dansk Design Center, København

Udstillingen Honey I'm Home åbnede den 2. marts 2006 i Dansk Design Center.

Dansk Design Center afholdt en udstilling over temaet "moderne hjemlighed" i foråret 2006. Center for Bolig og Velfærd deltog i denne udstilling. Udstillingen løb fra 2. marts til 18. juni 2006.

Arkitektskolen ved Peder Duelund Mortensen og SBi ved Claus Bech-Danielsen og Kirsten Gram-Hanssen har bidraget aktivt med ideer og materialer til udstillings-"værket" samt skrevet et bidrag til udstillingens katalog. Mette Mechlenborg har koordineret og bearbejdet ideerne og materialerne ligesom hun har redigeret teksten i udstillingens katalog. Mette Mechlenborg har også været koordinator i relationen mellem centret og udstillingens kurator Birgitte Rodh.

21. februar 2006

Motiver for brugerinddragelse i byggeriet – historisk set

Sted: 
CINARKs seminar
Download:
21. januar 2006

Har vi en fremtid - og hvilken?

Sted: 
DAB seminar, Kollekolle, Værløse
Download:
08. december 2005

Hvad med bypolitikken, hvis den almene sektor markedsgøres?

Sted: 
BL’s seminar om almene boligers fremtid
Download:
24. november 2005

Organisation og samarbejde i udsatte boligområder - skal vi have en ny model?

Sted: 
Programbestyrelsens Årskonference
27. oktober 2005

NSBB Nordisk Forskerseminar 2005

Sted: 
Gilleleje Kursuscenter

Transformationen af de Nordiske velfærdsstater - betydning for by- og boligpolitikken.

Forskerseminaret blev afholdt den 27.-28. oktober 2005 på Gilleleje Kursuscenter.

Formålet med seminaret var at by- og boligforskere, samt forskere om velfærdsstatens udvikling, ville benytte lejligheden til udveksling af informationer om igangværende forskningsprojekter - også gerne om projekter i en tidlig idéfase. Med seminaret var det ønsket at kunne styrke det faglige netværk mellem både yngre og ældre by- og boligforskere. 

Ved spørgsmål, kontakt arrangørgruppen:
· Hans Kristensen, hk@sociology.ku.dk, tlf. +45 3532 4507
· Gertrud Jørgensen, gej@kvl.dk, tlf. +45 3257 0293
· Thorkild Ærø, tka@sbi.dk, tlf. +45 4574 2261

24. oktober 2005

Hvad sker der på boligområdet lige nu? Er den førte politik svaret på de udfordringer, Danmark står over for?

Sted: 
LO’s høring om fremtidens boligpolitik, Århus og København
Download: