IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

ARV OG EJENDOM. VÆRDIOPFATTELSER KNYTTET TIL BOLIG OG BOLIGFORMUER I ET GENERATIONSPERSPEKTIV

Hjem

Med udgangspunkt i et bredt antropologisk værdibegreb vil projektet koncentrere sig om at undersøge sammenhængen mellem på den ene side værdier knyttet til omsorg for og følelser af forpligtelse mellem generationerne i en familie, og på den anden side den konkrete økonomiske værdi af boligen som ejendom. I hvilket omfang og på hvilke måder tænkes ejendomsværdiens betydning i forhold til forpligtelser og muligheder for at hjælpe og støtte yngre, henholdsvis ældre generationer? I hvilket omfang ønsker ældre generationer at kunne sikre deres efterkommere i kraft af den økonomiske værdi, ejerboligen repræsenterer? I et videre perspektiv kan man spørge, hvilken betydning værdien af ejerboligen og den arv, den måtte repræsentere, har i forhold til opfattelsen af det danske velfærdssamfund som egalitært og med lige muligheder for alle.

Der vil blive valgt mindst fem generationskohorder, hver bestående af en yngre voksen, en eller begge af dennes forældre, og en eller begge bedsteforældre. Yngste generation vil være født 1970-80, mellemste generation 1945-55 og ældste generation 1920-30. Den mellemste og den ældste generation skal for mindst den ene generations vedkommende bo i, eller indtil for nylig have boet i egen bolig, helst eget hus. 

Projektet skal ses som en fortsættelse af Bolig i tid og rum. Det bygger videre på data herfra, men supplerer med 15-20 nye kvalitative interviews. Det ledsager endvidere Maja Hojers ph.d.projekt Leje, Eje, Andel, som det kan ses som komplementært til. 

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere

Tidsplan

Projektet gennemføres i 2008-2009.

Bevilling

210.000 kr.

Projektleder

Inger Sjørslev