AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

BOLIG I TID OG RUM

Hjem

Med udgangspunkt i klassiske antropologiske metoder og begreber om forholdet mellem rumlig og social struktur, og om boligen som et billede på arv og slægt gennemføres en undersøgelse af hvordan mennesker i dagens Danmark former deres identitet og udtrykker deres tilknytning til andre gennem deres boliger. Fokus bliver på den del af Danmarks befolkning, der sociologisk defineres som middelklassen. Metodisk vil der blive gennemført mindre komparative analyser (af andre befolkningsgrupper i Danmark og af boligeksempler i andre lande) med det formål gennem kontraster at synliggøre strukturerende og handlingsmotiverende forhold ved hovedcasens boligønsker og boligformer. Analysen vil udspille sig i et teoretisk spændingsfelt mellem fænomenologiske, performative og strukturelle tilgange, og den sigter mod en dybere forståelse af boligens rolle som stabiliserende og erindringsbærende størrelse i en verden i forandring. 

Emneord

Arkitektur, Boligens betydning

Faser

  1. Litteraturstudier og områdeudvælgelse: Gennemgang af teori og udformning af forskningsspørgsmål. Udvælgelse af fem kerneområder med enfamilieshuse og to helt anderledes perspektivområder. 
  2. Dataindsamling: Interview, deltagerobservation, fotografering og dokumentindsamling
  3. Udarbejdelse af forskningsrådsansøgning: Udarbejdelse af en ansøgning om to forskningsrådsfinansierede post. doc. projekter, et ph.d. stipendium og et seniorforskerprojekt.
  4. Analyse og formidling: Den indsamlede empiri analyseres og formidles i artikelform.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier og områdeudvælgelse: Gennemføres april til juli 2005. 
Ad. 2) Dataindsamling: Gennemføres maj-oktober 2005. 
Ad. 3) Udarbejdelse af forskningsrådsansøgning: Gennemføres maj- september 2005. 
Ad. 4) Analyse og formidling: Gennemføres september 2005-april 2006.

Bevilling

750.000 kr.

Projektleder

Inger Sjørslev

Personale

Mark Vacher, Kirsten Marie Raahauge