AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

BOLIGBEHOV VED FAMILIÆRE OPBRUD

Hjem

Skilsmisser udløser akutte flytninger og nye boligbehov. I dette projekt analyseres de nye krav til boligen (økonomiske, fysiske og geografiske) som dermed opstår.

En skilsmisse kan betyde, at man hurtigt skal finde en ny bolig, som indfrier behovene i forhold til en mindre indkomst, at der stadig skal være plads til børnene, og at man af hensyn til dem ønsker at blive i lokalområdet. I sådanne situationer vil det eksisterende boligmarkeds udbud og funktion ofte virke utilstrækkeligt.

Skilsmisse er desuden også et markant tidspunkt at analysere boligens betydning i familiers liv. Både boligens økonomiske og følelsesmæssige betydning for familien må forventes at træde særligt tydeligt frem på dette kritiske tidspunkt, hvor det man sammen har arbejdet på og har bygget op skal deles eller sælges.

Desuden kan et fokus på familier i opbrud bidrage til at belyse, i hvor høj grad ændrede familiemønstre og en øget individualisering medfører nye krav til det samlede boligmarked og til det arkitektoniske og planlægningsmæssige arbejde med boligen.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere

Faser

  1. Litteraturstudier: Teoretisk forarbejde om familie- og hverdagsliv i senmoderniteten inklusive en gennemgang af tidligere gennemførte danske og udenlandske undersøgelser
  2. Kvantitative analyser: Kvantitativ kortlægning og karakteristik af de boligmæssige opbrud i familier baseret på registerdata
  3. Kvalitative analyser: Caseundersøgelser med kvalitative interview med hver af parterne i 5-10 skilsmissefamilier med hjemmeboende børn
  4. Strategiske analyser: Analyse og udarbejdelse af forslag til boligpolitiske, arkitektoniske og planlægningsmæssige tiltag.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres marts-juni 2005. 
Ad. 2) Kvantitative analyser: Gennemføres august 2005-december 2005. 
Ad. 3) Kvalitative analyser: Gennemføres januar-april 2006. 
Ad. 4) Strategiske analyser: Gennemføres maj til oktober 2006. 

Bevilling

415.000 kr.

Projektleder

Kirsten Gram-Hanssen

Personale

Thorkild Ærø, Claus Bech-Danielsen

Afrapportering

Flytninger ved opløsning af parforhold