AFSLUTTET SPECIALE

BOLIGVELFÆRD, BOLIGMØNSTRE OG SOCIAL ARV BLANDT DANSKE BØRNEFAMILIER

Hjem

Projektets hovedsigte er at analysere og diskutere sammenhængene mellem danske børnefamiliers socio-økonomiske karakteristika, bosætningsmønstre, boligvelfærd og den sociale arv i perioden fra 1976 til 2000. Analysen vil have særligt fokus på den sociale arv for boligvelfærdens betydning, hvor boligvelfærd omfatter boligens og boligområdets kvalitet. Endvidere vil betydningen af de forskellige befolkningsgruppers socio-økonomisk karakteristika for de påviste sammenhænge blive undersøgt.

Projektets teoretiske forankring er i udgangspunktet i livsstils- og familiesociologisk teori, samt i teorierne om transformationen af det moderne velfærdssamfund. 

Empirisk baseres specialet på levekårsundersøgelserne fra 1976, 1986 og 2000, evt. suppleret med data fra Danmarks Statistik. Datamaterialet vil blive brugt til descriptive analyser af de grundlæggende sammenhænge, tværsnitsanalyser ved hjælp af logistisk regression for hvert af årene og længdesnitsanalyser for hele perioden. Endvidere er det planlagt at gennemføre 4-6 kvalitative interview, som skal uddybe og nuancere sammenhængene mellem bosætningsmønster, boligvelfærd og social arv.

Emneord

Boligkarriere, Boligpolitik

Faser

  1. Litteraturstudier og problemformulering: Gennemgang af teori og detaljering af problemformuleringen. Deskriptiv analyse af levekårsundersøgelserne. 
  2. Statistiske analyser: Tvær- og længdesnitsanalyser på data fra levekårsundersøgelserne, evt. suppleret med data fra Danmarks Statistik.
  3. Kvalitative interview: Gennemførelse af 4-6 kvalitative interview. 
  4. Sammenfattende analyse og skrivning af specialet.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier og problemformulering: Gennemføres juli-september 2005. 
Ad. 2) Statistiske analyser: Gennemføres september-december 2005. 
Ad. 3) Kvalitative interview: Gennemføres januar 2006. 
Ad. 4) Sammenfattende analyse og skrivning af specialet: Gennemføres februar - maj 2006. 

Bevilling

80.000 kr.

Personale

Jørgen Elm Larsen