IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

BÅDE I BYEN OG PÅ LANDET - BOLIGVALGET MELLEM URBANITET, NATUR OG MOBILITET

Hjem

Projektet har til formål at belyse erfaringer, forestillinger og fantasier om urbanitet, natur og mobilitet og deres betydning for boligvalg og bosætning i det senmoderne samfund.Der tages udgangspunkt i den fænomenologiske traditions teorier, hvor menneskets erfaringer og forestillinger tillægges stor betydning for de valg man foretager, samtidigt med at omgivelsernes aktuelle materialitet og kulturelle praksisser sætter rammer og skaber muligheder.

Boligvalg og bosætning undersøges i dette lys i tre (evt. flere) konkrete lokaliteter med forskellige grader af bymæssighed/landlighed eller kultur/natur langs en akse gående fra Hovedstaden via Frederikssund mod vest. Det tilstræbes, at de udvalgte lokaliteter socialt og prismæssigt ligner hinanden, ligesom det tilstræbes, at de udvalgte informanter, ca. 10 pr. område, er i nogenlunde samme livsfase: yngre børnefamilier.

De udvalgte familier interviews kvalitativt om familiernes flytte- og bosætningshistorier, om hvilke forestillinger og erfaringer der har gjort sig gældende, og om betydningen af både fysisk og virtuel mobilitet.

Boligområdernes historie, planlægning og aktuelle kvaliteter beskrives gennem flere forskellige dokumentarteknikker.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere, Vækstcentre og yderområder

Faser

  1. Problemformulering, valg af områder og informanter: Gennemgang af teorier og undersøgelser, indledende undersøgelser af mulige boligområder, som ender med valg af områder og informanter.
  2. Udvikling af teoretisk forforståelse og pilotstudier: Den teoretiske analyseramme udvikles og der foretages en indledende interviewrunde i områderne.
  3. Dataindsamling, analyse og litteraturstudier: Interview og supplerende lokalhistoriske data indsamles. Analysearbejdet indledes sideløbende med fortsatte teoretiske og empiriske litteraturstudier. 
  4. Sammenfattende analyse og formidling: Analysen sammenfattes og formidles internationalt og nationalt. 

Tidsplan

Ad. 1) Problemformulering, valg af områder og informanter: Gennemføres september til december 2005. 
Ad. 2) Udvikling af teoretisk forforståelse og pilotstudier: Gennemføres januar til juli 2006. 
Ad. 3) Dataindsamling, analyse og litteraturstudier: Gennemføres august 2006 til juli 2007. 
Ad. 4) Sammenfattende analyse og formidling: Gennemføres august til december 2007. 

Bevilling

858.000 kr.

Projektleder

Helene Hjort Oldrup