AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

INTEGRATION OG BOLIG

Hjem

Det er formålet med projektet, at udvikle et kvalificeret grundlag for beslutningstagere i den almene boligsektor i forbindelse med ombygning og renovering af eksisterende ejendomme og ved nybyggeri, samt i forbindelse med løbende drift og vedligeholdelse, især i afdelinger med mange indvandrere. 

Projektet vil undersøge, hvorledes Danmarks tre største indvandrergrupper: tyrkere, irakere og pakistaner, samt - den noget mindre gruppe - somalierne forholder sig til hjem og bolig. Der vil blive lagt særlig vægt på forholdet mellem hverdagsliv i de forskellige grupper og de muligheder og begrænsninger boligernes fysiske udformning, inklusive udearealer og nærmiljø, giver indvandrerne for at udfolde sig. 

Projektets metode er kvalitativ. Der vil blive gennemført 20-30 semistrukturerede etnografiske interview i København, Århus og Odense. Hvert interview følges op af en fotodokumentation hos den interviewede. Analysen skal ende med en kortfattet og populærvidenskabelig publikation rettet mod beslutningstagere og udførende i den almene boligsektor. Sideløbende gennemføres en mere videnskabelig bearbejdning af det indsamlede materiale i form af konferenceoplæg, som afslutningsvis viderebearbejdes til en international artikel. Analysen af det indsamlede materiale vil blive gennemført i dialog med seniorforsker Hans Skifter Andersen og centerleder Hans Kristensen. 

Emneord

Boligens betydning, Boligpolitik

Faser

  1. Forberedelse og dataindsamling i København, Århus og Odense
  2. Fremlæggelse af foreløbig resultater ved to internationale konferencer
  3. Samlet analyse - artikel og publikation.

Tidsplan

Ad. 1) Forberedelse og dataindsamling: Gennemføres december 2006 til august 2007. 
Ad. 2) Fremlæggelse af foreløbige resultater: Der præsenteres et paper på ENHR konferencen i Rotterdam, juni 2007, og et paper på IFHP konferencen i København, september 2007. 
Ad. 3) Samlet analyse: I perioden fra september til november 2007 sammenfattes og analyseres de indsamlede data. 

Bevilling

550.000 kr.

Projektleder

Mark Vacher

Afrapportering

Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor