NED PÅ JORDEN. EN ANTROPOLOGISK ANALYSE AF EN HAVEFORENING I STORKØBENHAVN MED FOKUS PÅ STEDER OG MODERNITET

Hjem

Nærværende speciale bygger på et antropologisk feltarbejde i en haveforening i Storkøbenhavn udført over sommeren 2007.

Specialets problemformulering lyder:

Hvordan kan haveforeningen forstås som et sted i en moderne kontekst?

I specialets første del "Ind i haveforeningen" er omdrejningspunktet, hvordan HF Lykkeland konstrueres som sted gennem forestillinger og praksiser, samt hvordan denne konstruktion af haveforeningen kan aflæses i den sociale og materielle indretning. Disse aspekter undersøges ved dels at se på haveforeningen som beboet sted og dels ved at undersøge den mere ideologiske konstruktion af stedet og den materielle manifestering heraf i haveforeningens hække.

I specialets anden del "Ud af haveforeningen" undersøger specialet forholdet mellem modernitet og steder. Specialet præsenterer forskellige bud på, hvad der sker med produktionen af steder i det moderne. Med Foucaults begreb "heterotopia" indkredses haveforeningens forhold til det moderne, der er præget af et modsætningsforhold, hvor haveforeningen etablerer sig selv som anti-moderne.

Afslutningsvist diskuterer specialet haveforeningens postulat af anti-modernitet, og med begrebet "supersted" udfordres pessimistiske forudsigelser for det modernes produktion af (ikke-)steder. Argumentet er, at haveforeningen er eksempel på at det moderne udtryk er mangfoldigt, og at det moderne også producerer steder karakteriseret ved beboelse, hjemlighed, identitet og fællesskab.