SANDBJERG SEMINAR 2013

Hjem
17. april 2013
Sted: 
Sandbjerg Gods ved Sønderborg

Vi indbyder hermed til det 21. Sandbjergseminar for arkitekter, planlæggere og humanister.

Seminaret afholdes på Sandbjerg Slot ved Sønderborg fra onsdag den 17. til fredag den 19. april 2013.

Emnet for seminaret er:

Arkitektonisk branding og scenografisk iscenesættelse af byrum og bygninger

Arkitektur er i sig selv en iscenesættelsens kunst, praktisk såvel som æstetisk. Den er resultatet af en bevidst planlægning af de funktioner, der skal udfolde sig i bygningens eller byens rum. Fra gammel tid har huset for sine beboere skullet danne den mest hensigtsmæssige ramme om deres daglige liv og færden. Samtidigt har huset og dets rum fungeret som en præsentation eller repræsentation af beboernes livsholdning og selvforståelse, sociale og kulturelle status. Arkitekturens scenografi iscenesætter bygherrens – eller arkitektens personlige brand. I det offentlige rums større skala iscenesætter et samfund de funktionsmæssige og æstetiske rammer for sin politiske udvikling. Og i begge skalaer er to spørgsmål brændende aktuelle for os netop nu: Er de rammer, som den nye arkitektur skaber, forenelige med vor tids demokratitænkning eller modarbejder de en demokratisk agenda? Og hvordan kan den gamle tids arkitektur gøres brugbar i en moderne demokratisk sammenhæng?

Scenografi og iscenesættelse har således ikke kun med teater og film at gøre, men angår selve vor virkelighed og dagligdag i samvær og samspil med andre mennesker. Gennem iscenesættelsen udkastes skabelonen for et begivenhedsforløb; og når scenen er sat, kan vi takket være den valgte udformning afkode den pågældende begivenhed eller situation.

At tale om scenografi og iscenesættelse i relation til arkitektur og byplanlægning kan ganske vist synes at lægge op til en billedmæssig tilgang til den byggede omverden som statisk kulisse, men kan også samtidigt være et incitament for rummets brugere til at flytte sig fra den passive beskuerposition og i stedet tage rummet i besiddelse som skabt og reguleret af menneskelig handling og til menneskelig færden.

Set under den scenografiske synsvinkel tydeliggøres det , hvordan rummet på den ene side udstikker retningslinjer for menneskelig adfærd ved at koreografere bevægelser mellem afstande og nærheder, iscenesætte forbindelser og barrierer og instrumentere forholdet mellem inde dog ude, oppe og nede. Samtidigt bliver det klart, i hvor høj grad rummets aktører på den anden side er medvirkende til at forme og oplade rummet. Idet de gennem deres bevægelsesmønstre trækker ariadnetråde efter sig, inddeles nemlig rummet i flossede overgangszoner og mere stabile felter, som i sidste instans afspejler koreografiens socialpolitiske konsekvenser. Derudover sætter ikke mindst den scenografiske betragtningsmåde rummet i tidslig bevægelse som fortælling.

I renæssancen blev bygningens facade forstået som dens ansigt (latin: facies), der skulle præsentere den for omverdenen, gennem det ydre fremvise dens indre samt indgå i byrummet i et samspil med dets øvrige facader. Barokken dyrkede det teatralske, og i 1800-tallets stilblanding fungerede facaden ofte som en maskering af bygningens indre, dens funktion og betydning, som når lejekaserner blev forklædt som borge eller palæer. Wien fremstod fx med sine stilmasker som et storstilet illusionsmageri, et teater til iscenesættelse af det hensygnende dobbeltmonarki, og pragtgaden Ringstraße var at ligne med en veritabel drejescene, der roterede omkring bymidten. Postmodernismens forkærlighed for det spektakulære var egnet til at rehabilitere denne dyrkelse af en yderliggjort retorik.

Film- og teaterfolk har ladet de bebyggede omgivelser glide ind i deres visioner, men de har også skabt rent fiktive og virtuelle scenarier. Byers spektakulære eksponering af deres skylines eller branding af deres »image« gør det oplagt, at arkitekter og byplanlæggere har kunnet og kan hente en kritisk inspiration og indsigt fra filmens eller teaterets rumlige iscenesættelser, der afslører deres væsen ved fra begyndelsen at være levendegjorte, ikke fastfrosne billeder.

Æstetiske forhold som disse rejser spørgsmålet om, hvordan forskellige former for arkitektonisk scenografi kan virke til fremme af eller som en hæmsko for, at bestemte holdninger eller sociale strategier og politiske intentioner kan komme synligt til udtryk i den byggede omverden og dermed komme til orde i den demokratiske meningsudveksling og debat.

Det er imidlertid kun et af de mange spørgsmål, som sammen med de her skitserede problemer om forholdet mellem scenografi og iscenesættelse vil blive søgt belyst og diskuteret ved det kommende Sandbjergseminar.

Venlig hilsen
Planlægningsgruppen, der består af:

Claus Peder Pedersen, Arkitektskolen Aarhus
Henrik Oxvig, Kunstakademiets Arkitektskole
Henrik Reeh, Københavns Universitet
Anders Troelsen, Aarhus Universitet
Anders V. Munch, Syddansk Universitet
Lise Bek, tidligere Aarhus Universitet
Gregers Algreen-Ussing, tidligere Kunstakademiets Arkitektskole
Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet

Program: 

Onsdag 17. april

Kl. 14.00-17.30

Mundtlige oplæg og paper session – diskussion af mundtlige oplæg (ca. 10 minutter) og af fremsendte papers (fremlæggelse ca. 10 minutter) samt af årets temabeskrivelse. Alle seminardeltagere inviteres til at deltage i seancen – med eller uden indlæg/paper. Bidrag vil efterfølgende kunne publiceres på nettet som en del af årets publikation. Papers skal fremsendes senest 10. april.

Kl. 18.00-19.00: Ankomst og registrering.

Kl. 19.00-20.00: Middag

Kl. 20.00-21.00: Jannik Nyrop, chef for bystrategisk afdeling i Odense Bybranding i Odense

Torsdag 18. april

Kl. 08.00-09.00: Morgenmad

Kl. 09.00-10.00: Bjarne v. H.H. Solberg, billedkunstner og scenograf. Iscenesatte rum

Kl. 10.00-11.00: Malene Leerberg, udviklingskonsulent. Visioner og bybranding: Om arbejdet med bylivsstrategi for Kolding

Kl. 11.00-11.15: Kaffe

Kl. 11.15-12.15: Anders Troelsen, lektor. Æstetik og Kommunikation, AU. Skylines og skyskraberscenografi

Kl. 12.15-13.15: Frokost

Kl. 13.15-14.15: Henrik Reeh, lektor, Inst. for Kunst- og Kulturvidenskab, KU. Tuborg en passant: byscenografi med/uden skuespillere og publikum

Kl. 14.15-15.15: Marie Stender, ph.d.-studerende, SBi, AAU Forpustede fortællinger i nye boligbebyggelser

Kl. 15.15-15.35: Kaffe

Kl. 15.35-16.35: Michael Eigtved, lektor, Inst. for Kunst- og Kulturvidenskab, KU. Byen i Scala: Revyen som redskab til iscenesættelse af byliv.

Kl. 18.00: Festmiddag

Kl. 20.00; Aftenforelæsning v. Anja Franke, billedkunstner. InstantHERLEV

Fredag ­19. april

Kl. 08.00-09.00: Morgenmad

Kl. 09.00-10.00:Astrid Bryder Steffensen, ph.d.-studerende, AU. Sakrale scenerier - materialitet og mediering i middelalderens arkitektur

Kl. 10.00-11.00: Mogens Nykjær, lektor emeritus ved Kunsthistorie, AU. Sakralarkitektur og scenografi i romersk barok

Kl. 11.00-11.15:Kaffe

Kl. 11.15-12.15:Inge Adriansen, museumsdirektør. Et erindringssted skabes, iscenesættes og udfordres
- Dybbøl Banke 1848-2013.

Kl. 12.15-12.45: Frokost

Kl. 12.45-14.00: Vandretur i Dybbøl Skanser v. Inge Adriansen. Dybbøl - et mødested for national heroisme, slagmarksturisme og politiske intentioner

Pris: 
Prisen pr. deltager vil (for ophold og forplejning inkl. festmiddag torsdag aften) være 2.975 kr.
Tilmelding: 

Tilmeldingen skal ske pr. mail til sekretær Annette Charlotte Johnsen senest 17. februar 2013.

I mailen oplyses navn, stilling / titel, arbejdssted, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og EAN-nummer, hvis et sådant haves. Der vil efterfølgende blive fremsendt en faktura til indbetaling af deltagergebyret.