IGANGVÆRENDE PH.D.-PROJEKTER I CENTER FOR BOLIGFORSKNING

Hjem

Bente Melgaard, arkitekt MAA

Rum for det gode ’byliv’ i forstaden – mellem ideal og hverdagsliv.

Erhvervs-PhD i samarbejde mellem Vejle Kommune, AAB og Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.

Hovedvejleder: Claus Bech-Danielsen, SBi. Bivejleder: Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus. Virksomhedsvejleder: Henrik Stjernholm, Vejle kommune.


Projektet undersøger hvilke former for byliv, der reelt er grobund for i forstaden og diskuterer hvilke bylivsaktiviteter der er overlevelsesdygtige. Hvad ønsker beboerne i henholdsvis parcelhusområder og almene boligområder? Hvordan understøtter vi forstadsbylivet imellem disse enklaver, og kan dette byliv skabe rammer for fællesskab?

Det er vigtigt, at forskning ikke kun fokuserer på livet i bymidten, men at der også etableres viden om forhold i forstadsområder. Det er her, langt den største del af den danske befolkning bor. Og når der i arkitekters og planlæggeres projekter i disse år lægges op til, at der skal etableres mere ’byliv’ i forstæderne, er der grund til at stille spørgsmålstegn ved, om det dækker et reelt ønske blandt forstadens beboere. Måske sætter de pris på de landskabelige kvaliteter, som forstæderne oprindeligt er baseret på?

Metodisk tager projektet afsæt i bylivs undersøgelser og et antropologisk inspireret feltarbejde i en klassisk forstad i Vejle kommune; Søndermarken.

Projektet skal bl.a. munde ud i et idekatalog over nye former for forstadsbyliv. Hensigten er at koble fagfolks forestillinger og idealer (eksemplificeret gennem fx arkitektkonkurrencer) med beboernes og brugernes præferencer og det levede hverdagsliv – altså en kobling af ideal og hverdagsliv.

Projektet løber fra maj 2014 til maj 2017.

Email: bem@sbi.aau.dk

 

Ofri Earon, arkitekt MAA

Living edge - The Prospect of Architectural and Urban Dimensions of Domestic Borders 

Erhvervs-Ph.D. i samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Holscher Architects og Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.

Hovedvejleder: Peder Duelund Mortensen. Bivejleder: Claus Bech-Danielsen. Virksomhedsvejleder: Mikkel Norberg.

 

The research point of departure is the urban changes, which the city has gone through in the last two decades, where the involvement of social and environmental dimensions has been growing continuously. The study questions the effect of these urban changes on the interaction between the single unit and city, by exploring the edge zone between them. The aim is to search after the architectural opportunities and challenges of the edge zone – present state and future forms of Living Edge. By the means of the life at the edge and an edge that is living, the study seeks for the interconnections between private and pubic, indoors and outdoors, structured by the architecture of the edge zone. To understand and identify the characteristics of the edge zone, the study accommodates the difference between the terms interface and interplay – the first is about what the edge zone is, while the second is about what the edge zone does. 

 

Laura Helene Højring, arkitekt MAA

Hjemløses boligforhold – arkitektur og hjemlighed

Erhvervs-Ph.D. i samarbejde mellem Kuben Management A/S, Statens byggeforskningsinstitut på AAU og Fonden projekt UDENFOR.

Hovedvejleder: Claus Bech-Danielsen. Bivejleder: Preben Brandt. Virksomhedsvejleder: Niels Andersen.

 

Projektet undersøger hvordan boliger skal placeres, udformes og organiseres for bedst at passe til hjemløse (og tidligere hjemløses) behov. Der ses både de særlige forhold der knytter sig til at være hjemløs, på hvilken betydning boligen tillægges og hvordan de arkitektoniske rammer påvirker deres ageren i dagligdagen.

Metodisk tager projektet udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang til relationen mellem boliger/hjemløse, hvor de hjemløse gennem en række kvalitative metoder bliver bedt om at beskrive hvordan de selv oplever og bruger deres bolig. Disse undersøgelser knyttes sammen med arkitektoniske analyser af boligerne, for herigennem at kunne diskuterer beboernes oplevelser i relation til de faktiske fysiske forhold.

Projektet skal teoretisk bidrage med yderligere nuancer til begreberne hjemfølelse og hjemlighed, med udgangspunkt i hjemløse og tidligere hjemløse som kritisk case. Praktisk skal resultaterne kunne bidrage til, at sikre at de boliger der etableres i fremtiden, i så høj grad som muligt kan opfylde de hjemløses behov og ønsker.

 

Kirstine Brøgger Jensen, arkitekt MAA

Boligliv og hverdagsrum

Erhvervs-Ph.D. i samarbejde mellem Rambøll A/S, Lejerbo og Statens byggeforskningsinstitut, AAU.

Hovedvejleder: Claus Bech-Danielsen. Bivejleder: Marc Vacher. Virksomhedsvejleder: Lars Poulsen.

 

Projektet undersøger relationen mellem arkitektur og hverdagsliv i efterkrigstidens almene boligområder.

Rammen er, at diskutere arkitektoniske kvaliteter og potentialer i almene boligområder, med det formål at kvalificere renovering og fremtidssikring.

Renovering af almene boliger tager ofte afsæt i fysiske/tekniske problemstillinger. Projektets sigte er først og fremmest at skabe indsigt i, hvordan vi som mennesker bruger, forandrer og giver betydning til vores fysiske omgivelser. Der næst diskuteres, hvordan renovering og fremtidssikring af efterkrigstidens almene boligområder kan skabe genrøse rum for hverdagsliv. 

Metodisk tager projektet afsæt i arkitektoniske analyser og feltarbejde i to større almene boligområder. Parallelt følges renoveringsprocesser på tegnestuen ved Rambøll og boligorganisationen Lejerbo.