AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

UDVIKLINGEN AF ØKONOMISK TEORI FOR DET DANSKE BOLIGMARKED

Hjem

Med baggrund i økonomisk litteratur om boligmarkedet gennemføres en analyse af boligmarkedet med udgangspunkt i forhold, der især adskiller boligmarkedet fra et traditionelt fuldkommen konkurrence marked. Der vil især blive fokuseret på markedsimperfektioner som udbudsbegrænsninger, eksterne effekter, kapitalrestriktioner, høje transaktionsomkostninger samt asymmetrisk information mellem køber og sælger, søgeomkostninger mv.

I projektet vil økonomiske modeller for boligmobilitet, boligvalg, prisdannelse og sammenhængene mellem eje- og lejemarkedet blive udviklet og afprøvet. Datagrundlaget vil være SBi's stikprøve af alle landets boliger, Danmark Statistiks forbrugsundersøgelser og data om salgspriser og solgte boliger. I modelarbejdet vil der blive søgt udviklet modeller, som kan anvendes i forbindelse med kommunernes kommende boligpolitik og -planlægning. 

I en senere fase vil projektet også analysere markedet for finansiering af boliginvesteringer, herunder de senere års liberalisering, for dels at kortlægge omfanget af ændringer i finansieringsmønstret, dels at opgøre de samfundsøkonomiske konsekvenser på kort og længere sig.

Endelig vil der blive gennemført analyser af boligpolitikkens politiske økonomi med henblik på at kortlægge sammenhængene mellem forskellige institutionelle interesser og den førte boligpolitik, samt analyser af konsekvenserne for forskellige grupper i samfundet. Også i denne sammenhæng vil analyserne tilstræbe at inddrage det kommunale niveau.

Projketet er afsluttet med ph.d.-afhandlingen: 'Housing policies and aspects of ineffeciency in the housing markets'.

Emneord

Boligmarked, Boligøkonomi

Faser

  1. Litteraturstudier: Gennemgang af økonomisk teori om boligmarkedet. 
  2. Modelformulering og -afprøvning: Modeller for boligmobilitet, boligvalg, prisdannelse og sammenhænge mellem delmarkeder, herunder kommunale delmarkeder, udvikles og afprøves. 
  3. Analyse af finansiering: Analyse af de ændrede finansieringsmønstre og af de samfundsøkonomiske konsekvenser.
  4. Analyse af boligpolitikkens politiske økonomi: Analyse af de politisk-økonomiske faktorer i boligpolitikken, og af boligpolitikkens konsekvenser for forskellige grupper, generelt og på det kommunale niveau. 

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres marts til juli 2005. 
Ad. 2) Modelformulering og - afprøvning: Gennemføres september 2005-december 2009. 
Ad. 3) Analyse af finansiering: Gennemføres i 2006. 
Ad. 4) Analyse af boligpolitikkens politiske økonomi: Gennemføres 2008.

Bevilling

2.235.000 kr.

Projektleder

Morten Skak

Personale

Niels Nannerup, Jørgen T. Lauridsen