AFSLUTTET SPECIALE

NED PÅ JORDEN. EN ANTROPOLOGISK ANALYSE AF EN HAVEFORENING I STORKØBENHAVN MED FOKUS PÅ STEDER OG MODERNITETER

Hjem

Projektet er udarbejdelsen af et speciale med tilknytning til Institut for Antropologis centerprojekt: Boligen i tid og rum.

Specialets grundlæggende spørgsmål er: Hvordan organiseres og afgrænses haveforeningen rumligt, og hvordan er forholdet mellem den rumlige organisering og karakteren af de sociale relationer?

Dette spørgsmål undersøges empirisk ved et feltarbejde i en haveforening i Storkøbenhavn hen over sommeren 2007, hvor der gennemføres deltagerobservation i haveforeningen. Der vil blive suppleret med semi-strukturerede interview med et udvalg af haveforeningens beboere, hvor kolonihaven ses i forhold til informanternes samlede livshistorie og boligkarriere.

Specialets skriver sig ind i antropologisk litteratur om sted og rum og vil bidrage teoretisk til forståelsen af forholdet mellem sted og sociale relationer.

Emneord

Boligens betydning

Faser

1. Feltarbejde: Deltagerobservation og interview i en haveforening. Systematisering og sortering af det indsamlede empiriske materiale.
2. Litteraturstudier: Gennemgang af teori og uddybning af forskningsspørgsmålene.
3. Analyse og teoriudvikling: Med udgangspunkt i den teoretiske litteratur gennemføres analysen af det empiriske materiale.
4. Sammenskrivning af specialet
5. Artikelskrivning og formidling: Der udarbejdes en international og en dansk artikel, og der etableres pressekontakt.

Tidsplan

Ad. 1) Feltarbejde gennemføres juni-oktober 2007

Ad. 2) Litteraturstudier gennemføres oktober-december 2007.

Ad. 3) Analyse og teoriudvikling gennemføres maj 2007 - juli 2008.

Ad. 4) Sammenskrivning af specialet: Gennemføres august-oktober 2008. Leverance: Specialet.

Ad. 5) Artikelskrivning og formidling: Gennemføres november-december 2008. Leverancer: 1 artikler indsendt til et internationalt, refereret tidsskrift og 1 artikler til et dansk fagblad /dagspressen.

Bevilling

80.000 kr.

Projektleder

Kirstine Cool

Afrapportering

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet