AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

EFTERSPØRGSLEN EFTER PARCELHUSE I FREMTIDEN

Hjem

Det er formålet med projektet, at beskrive den fremtidige efterspørgsel efter parcelhuse og boformer i parcelhuskvarterer, samt hvilke tiltage der skal til for fortsat at bevare parcelhusene og parcelhuskvarterernes attraktivitet i fremtiden. Projektet skal frembringe denne viden og gøre den tilgængelig for aktørerne på det private boligmarked. 

Projektet vil gennemføre en dataindsamling i form af statistiske kørsler, gruppe- og dybdeinterview, på-stedet analyser af udvalgte boligområder, samt en litteraturgennemgang.

Emneord

Boligmarked, Boligtyper

Faser

  1. Litteraturgennemgang. 
  2. Dataindsamling: Statistiske kørsler på centrets database, gruppe- og dybdeinterview, på-stedet analyser af udvalgte boligområder.
  3. Analyse og rapportskrivning: I den afsluttende rapport vil analysen berøre følgende emner: Fremtidens parcelhus som bo-enhed, fremtidens familier i parcelhuset, og nutidens parcelhus i et fremtidigt perspektiv. Rapporten "afprøves" i et internt seminar i centret, inden udarbejdelsen af den endelig rapport.
  4. Formidling: Bl.a. baseret på rapporten gennemføres der to åbne seminarer/konferencer i henholdsvis Jylland og i Hovedstadsområdet i samarbejde med Center for Bolig og Velfærd.
  5. Eventuel pjece: Evt. udarbejdelse af en pjece baseret på projektets rapport.

Jesper Bo Jensen er ansvarlig for gennemførelsen af projektet, mens Center for Bolig og Velfærd er ansvarlige for gennemførelsen det interne seminar, og i fællesskab med Jesper Bo Jensen for de to åbne seminarer/konferencer.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturgennemgang: Gennemføres sommer og efterår 2005. 
Ad. 2) Dataindsamling: Gennemføres i sommer og efterår 2005. 
Ad. 3) Analyse og rapportskrivning: Gennemføres sidst på efteråret 2005. Ad. 4) Formidling: Primo 2006/forår 2006 afholdes de to åbne seminarer/konferencer.
Ad. 5) Eventuel pjece: Udarbejdes i givet fald primo 2006.

Bevilling

350.000 kr.

Projektleder

Jesper Bo Jensen

Afrapportering

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse