AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

DEN SITUATIONSBESTEMTE BOLIG

Hjem

Det er projektets intention at definere og udvikle situationsbestemte byboliger: boliger med muligheder for at tilgodese spontane aktiviteter og behov, som opstår i nutidens skiftende familiemønstre, og boliger der giver mennesker plads til udfoldelse og valgmuligheder - åbne rammer, som kan tilpasses nye værdiopfattelser og behov i forskellige situationer, livsformer og -stadier. Forskningsprojektet vil tage sit afsæt i tre indgangsvinkler. Den første tager udgangspunkt i Situationisternes visionære utopier om det moderne menneskes levevis - utopier, der i dag synes mere aktuelle end nogensinde. For det andet baseres projektet på den foreliggende forskning i typologistudier udviklet især i den hollandske forskningstradition (Risselada, Leupen) samt herhjemme (Fisker, Ørum Nielsen, Duelund Mortensen, Welling mm.). Endelig foretages der en undersøgelse af motivationer for, holdninger til og udtryk for forandringer af livsformer og indretninger i udvalgte boliger. Dette sker med udgangspunkt i et empirisk materiale, interviewundersøgelse og analyse af boligens rumlighed og dagliglivets udtryk i boligen.

Emneord

Arkitektur, Boligkarriere, Boligtyper

Faser

  1. Registrering af nyere boliger: Afsøgning af boliger i tre skalatrin: boligen internt, boligen i sin nære kontekst og boligen i kvarteret. Referencemateriale set i en international sammenhæng.
  2. Litteraturstudier: Gennemgang af teorier og undersøgelser om sammenhængene mellem boligtyper, livsmønstre og boligbrug.
  3. Analyse af 'situationsbestemte' boligformer: Udvælgelse af boligtyper og analyse af sammenhængen mellem livsmønstre, boligbehov og beboernes brug. Fotografering og analytisk typebestemmelse.
  4. Sammenfattende analyse: Evaluering og typebestemmelse af boliger og boligbebyggelser, som kan danne rammen om skiftende livsmønstre og livssituationer.

Tidsplan

Ad. 1) Registrering af nyere boliger: Gennemført primo 2005. 
Ad. 2) Litteraturstudier og interviews: Gennemføres marts til juni 2005. 
Ad. 3) Interviews (fortsat) og typebestemmelse af 'situationsbestemte' boligformer: Gennemføres september 2005 - september 2006. 
Ad. 4) Sammenfattende analyse: Gennemføres oktober 2006 - februar 2007. 

Bevilling

820.000 kr.

Projektleder

Peder Duelund Mortensen

Personale

Helen Welling, Margit Livø, Kirsten Utoft Christensen, Lene Will Mortensen