AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

UDBUDDET AF BYGGEGRUNDE I DANMARK

Hjem

Det er formålet med projektet, at undersøge hvilke faktorer, der er bestemmende for udbuddet af byggegrunde i Danmark. Projektet vil der ud over undersøge sammenhængen mellem udbuddet og prisdannelsen, samt kortlægge effekterne af lille udbud og/eller høje grundpriser. Effekten af muligheden for en fordobling af byggeprocenten på et givet areal, med deraf følgende fordobling af byggemuligheden, vil også indgå i undersøgelsen. Projektet vil endvidere vurdere, hvorledes udviklingen på området vil blive påvirket af gennemførelsen af den kommunale strukturreformen pr. 1. januar 2007.

Projektet vil gennemgå hidtidige danske analyser og forskningsresultater, samt vurdere om der foreligger udenlandsk forskningsresultater, som kan overføres til danske forhold. Projektet vil afslutningsvis stille forslag om, hvad der skal til for at sikre et bedre datagrundlag på området, samt udarbejde forslag til relevante kvantitative undersøgelser af problemstillingen.

Emneord

Boligmarked, Boligpolitik

Faser

  1. Pilotfasen: Interviewrammen udvikles og afprøves, indledende litteraturgennemgang. 
  2. Interviewfasen: Interview i kommuner, regioner og ministerier, samt blandt markedsdeltagere og interesseorganisationer, fortsat litteraturgennemgang.
  3. Analyse og sammenfatning: Interview og litteratur sammenfattes til en rapport. 
  4. Formidling: Udover - eller som en del af - rapporten udarbejdes en mere populærvidenskabelig sammenfatning til fx artikler, samt i formidlingen til døgnmedierne.

Tidsplan

Ad. 1) Pilotfasen: Gennemføres fra medio februar til primo maj 2007. 
Ad. 2) Interviewfasen: Gennemføres fra maj til medio oktober 2007. 
Ad. 3) Analyse og sammenfatning: Gennemføres fra oktober til udgangen af december 2007. 
Ad. 4) Formidling: Gennemføres i januar 2008 samt (i nødvendigt omfang) i de efterfølgende måneder. 

Bevilling

1.461.000 kr.

Projektleder

Peter Bogason

Afrapportering

En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark