IGANGVÆRENDE PH.D.-PROJEKT

UDERUMMETS ORGANISERING, UDFORMNING OG BETYDNING I OMDANNELSEN AF HAVNEOMRÅDER

Hjem

Projektets formål er at bidrage til at kvalificere omdannelse og etablering af uderum i bebyggelsesplanlægningen. Udgangspunktet er en analyse af uderummets organisering, udformning og betydning i danske havneområder med boligbebyggelse.

Projektet vil gøre brug af og udvikle arkitektoniske metoder og begreber, der kan i talesætte uderummene som både fysiske og sociale fænomener. Men i analyserne vil også blive inddraget teorier og begreber fra andre fag, som f.eks. antropologi og sociologi.

Forskningsprojektets fokus er hvordan det almene, forstået som det fælles og det sociale, og det individuelle, forstået som det specifikke, private og intime, fortolkes i mødet mellem byrum og boligrum. Det forhold vil blive undersøgt i udvalgte cases, som analyseres som arkitektoniske oplevede rum og som ramme om diskurs og rumlige praksisser.

Emneord

Arkitektur, Boligens betydning

Faser

  1. Metodisk og teoretisk afklaring
  2. Projektformulering og afgrænsning
  3. Analyse af perspektiverende eksempler
  4. Diskursanalyse
  5. Rumlig analyse
  6. Skrivning af afhandling

Tidsplan

Ad. 1) Metodisk og teoretisk afklaring: Forår 2009
Ad. 2) Projektformulering og afgrænsning: Forår 2009
Ad. 3) Analyse af perspektiverende eksempler: Efterår/forår 2009/10
Ad. 4) Diskursanalyse: Efterår 2009/efterår 2010
Ad. 5) Rumlig analyse: Efterår 2009/efterår 2010
Ad. 6) Skrivning af afhandling: Forår/efterår 2011

Bevilling

800.000 kr, (Kunstakademiets Arkitektskole betaler 50 % af ph.d. projektet)

Projektleder

Meike Rehder