AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET FOR FORSKELLIGE BEFOLKNINGSGRUPPER

Hjem

De senere års udvikling på boligmarkedet afspejler ændrede og øgede krav til boligerne og deres beliggenhed. Store grupper i befolkningen har forbedret deres boligforhold, men nogle af samfundets svage grupper har snarere fået dårligere boligforhold. En væsentlig del af tidligere undersøgelser om forskellige gruppers boligforhold og boligmobilitet er baseret på tværsnit på givne tidspunkter. Der mangler imidlertid viden om, hvorledes forskellige generationers boligkarriere har været - og om de ændringer der er fra generation til generation. Ud fra Socialforskningsinstituttets levekårsundersøgelser fra 1976, 1986 og 2000 er det muligt at skabe et nuanceret billede af udviklingen i boligforholdene og deres sammenhæng med levevilkårene mere bredt, både i et tværsnits og et generationsperspektiv.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere, Boligmarked

Faser

  1. Litteraturstudier: Gennemgang af teorier og undersøgelser om forskellige grupper og generationers boligvalg, boligforbrug og boligkarriere.
  2. Kvantitativ analyse: Baseret på Levekårsundersøgelsen 1976, 1986 og 2000. Boligforhold og boligmobilitet sammenholdes med forskellige gruppers socio-økonomiske og demografiske karakteristika.
  3. Kvalitativ analyse: Livshistoriske interview om bosætning, hverdagsliv og velfærd gennemføres med et udsnit af respondenterne fra levekårsundersøgelsen. 
  4. Sammenfattende analyse og formidling: Den kvantitative og kvalitative analyse sammenfattes og formidles i rapport- og artikelform.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres marts til juli 2005.
Ad. 2) Kvantitativ analyse: Gennemføres juli 2005 - juli 2006.
Ad. 3) Kvalitativ analyse: Gennemføres januar - december 2006.
Ad. 4) Sammenfattende analyse og formidling: Gennemføres januar 2007 - juli 2007.

Bevilling

601.000 kr.

Projektleder

Jørgen Elm Larsen

Personale

Hans Skifter Andersen