IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

BOLIG OG ULIGHED

Hjem

Projektet har til formål at belyse centrale uligheder på boligmarkedet fra en økonomisk synsvinkel. Det indeholder to delprojekter. I første delprojekt undersøges, hvorvidt det er blevet vanskeligere for potentielle førstegangskøbere på ejerboligmarkedet i perioder, hvor priserne har været stærkt stigende. En ejerbolig kan betragtes både som et forbrugsgode og som et investeringsgode. Det er derfor ikke givet på forhånd, om stigende huspriser samlet set betyder større eller mindre efterspørgsel efter ejerboliger. Hertil kommer, at strukturelle ændringer i befolkningens levevis (længere uddannelser, parforhold dannes senere, og familieforøgelse udskydes) også påvirker beslutningen om samt timingen af køb af ejerbolig. Vi vil undersøge, om der er sket skift over generationer, hvad angår beslutning og timing af ejerkøb samt afdække, hvilke faktorer der har størst indflydelse på disse eventuelle skift.

Andet delprojekt tager afsæt i den debat, der verserer – ligeledes særligt i tider med stigende boligpriser – om mellemindkomstgruppens begrænsede muligheder for at erhverve sig en ejerbolig i storbyerne. Denne gruppe dækker over en bred vifte af jobfunktioner (politifolk, sygeplejersker, pædagoger, lærere, SOSU'er osv.), som er helt centrale for velfærdssamfundets og dermed kommunernes virke. Har de høje og stigende boligpriser betydet, at disse nøglemedarbejdere har forladt storbyerne for at bosætte sig i provinsen? Og hvis de har, har de så også skiftet job? Hvis en sådan job-/indkomstrelateret segregering er en konsekvens af boligprisudviklingen, kan det have stor betydning for den fremtidige rekruttering til disse stillinger og dermed til vigtige, offentlige institutioner i storbykommunerne på sigt.

I begge delprojekter er der tale om statistiske/økonometriske analyser baseret på registerdata.

Emneord

Boligkarriere, Boligmarked, Boligøkonomi

Faser

  1. Teoretisk og metodisk afklaring
  2. Etablering af datagrundlaget
  3. Delprojekt 1: Boligmæssige forskelle mellem generationer
  4. Delprojekt 2: Sociale og regionale forskelle på boligmarkedet
  5. Sammenfattende analyse

Tidsplan

Ad. 1)  Teoretisk og metodisk afklaring: Forår 2009
Ad. 2)  Etablering af datagrundlaget: Forår 2009
Ad. 3)  Delprojekt 1: Forår 2009/vinter 2009/10
Ad. 4)  Delprojekt 2: Vinter 2009/forår 2010
Ad. 5)  Sammenfattende analyse: Sommer 2010

Bevilling

1.400.000 kr. (ekstra bevilling fra Fonden Realdania og Momsfonden)

Projektleder

Chantal Pohl Nielsen