FRA CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD TIL CENTER FOR BOLIGFORSKNING

Hjem
Når CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD afslutter sit arbejde i løbet af 2010, videreføres den tværfaglige forskning i CENTER FOR BOLIGFORSKNING. Målet vil fortsat være at udbygge og nuancere den forskningsbaserede viden om sammenhængene mellem bolig og velfærd for at få boligen centralt placeret i debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Det tværfaglige forskningscenter Center for Bolig og Velfærd blev etableret 1. januar 2005 som et samarbejde mellem en række forskningsinstitutter ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Statens Byggeforskningsinstitut. Fonden Realdania bevilgede 25 mio. kr. til etableringen af centret, mens de deltagende institutioner medfinansierede centret med 15 mio. kr.

Godt 40 forskere fra fag som sociologi, økonomi, statskundskab, arkitektur, antropologi, kunsthistorie og historie har været tilknyttet centret og har nu i fem år sat tværfagligt fokus på boligen.

DET MEST ALMINDELIGE – OG DRAMATISKE
Målet for centret er at forske i det mest almindelige, nemlig de boliger, som 60-70 procent af danskerne bor i, og det liv der leves i og med dem. At undersøge samspillet mellem bolig og velfærd ved punktnedslag i almindelige menneskers boligliv. I 1950 havde danskerne i gennemsnit 30 kvadratmeter til rådighed pr. person. I dag har vi 52 kvadratmeter. I 1950 brugte vi 10 procent af den disponible indkomst på boligen, i dag bruger vi 25 procent. Vi udbygger vores huse hvert år med næsten lige så mange kvadratmeter, som der bygges nyt. I løbet af en femårs periode fra 2000 til 2004 havde ejerne udbygget deres huse med 2,7 mio. kvadratmeter, mens der i løbet af den samme periode var blevet bygget 2,9 mio. kvadratmeter nye enfamiliehuse. Vi får altså mere plads, og vi bruger flere penge på boligen end nogensinde.

Boligen er et afgørende element i udformningen af både den individuelle livsplan og i den kollektive velfærdsøkonomi. Boligvalget er afgørende for den enkeltes daglige velfærd, fordi boligen er med til at strukturere vores liv, fra vi er ganske unge. Den er central ikke blot som en ramme, men som medskaber af vores liv. Et fikspunkt og et udgangspunkt. Det er dramatisk. Og det er dette hverdagens drama, som centrets forskning har koncentreret sig om at undersøge og karakterisere nærmere.

BIDRAG TIL DEBAT OG BEDRE BESLUTNINGSGRUNDLAG

Målet med centret er at bidrage med forskningsbaseret viden til den generelle, samfundsmæssige debat om og forståelse af boligens betydning. Ligeledes er det en ambition at bidrage til at skabe et bedre grundlag for forskellige aktører på boligmarkedet og for den politiske regulering af rammerne for danskernes boligvalg på både statsligt og især kommunalt niveau. Endelig er målet også at bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for den enkelte i forbindelse med boligvalg.

BIDRAG TIL TEORIUDVIKLING
Forskningscentrets ambition har været at sætte sig varige spor i form af teoriudvikling og analyser inden for boligforskningen samt at udnytte den empiriske viden om boligforhold, der allerede fandtes på Statens Byggeforskningsinstitut. Ved at opbygge et tæt netværk mellem de implicerede universitetsmiljøer er der skabt et grundlag for en tværfaglig synergieffekt mellem teori og empiri.

DET NYE CENTER FOR BOLIGFORSKNING
Bevillingen fra Fonden Realdania til Center for Bolig og Velfærd udløber i 2010. Men forskningen fortsætter i boligforskningsnetværket Center for Boligforskning, som forankres hos Statens Byggeforskningsinstitut. Fremover vil det forskningsmæssige indhold bestå af afgrænsede indsatsområder af mere fleksible karakter.

Center for Boligforskning vil tage initiativ til boligforskningsprojekter og samtidig være et åbent netværk for alle danske forskere, som beskæftiger sig med boligforskning. Målet er at videreføre det faglige ide- og erfaringsudvekslingsforum som et forankringspunkt for boligforskere og som fagligt forum for boligforskere under forskeruddannelse.


Tilbage til indholdsfortegnelse